Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest firma Firma Frukado Spółka z o.o. z siedzibą 00-105 Warszawa ul. Twarda 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000885888 w Sądzie Rejonowym dla m. st Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5252853265, REGON 388292855. Frukado Spółka z o.o., jako administrator , dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Frukado Spółka z o.o., zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych, są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym dane są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), celów reklamowych, marketingowych, referencyjnych itp. W formularzu rejestracyjnym na naszej stronie należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne w celu zalogowania się i otrzymaniu dostępu do sklepu internetowego. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi zamówienia).

Nasze procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości. Frukado Spółka z o.o. zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez kontakt telefoniczny lub internetowy. Uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać pod nr tel. +48 668 957 683 lub pod adresem e-mail: kontakt@owocowa-paczka.pl.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych na naszych stronach kontaktuj się z nami: rodo@owocowa-paczka.pl.

DANE OSOBOWE

Firma Frukado Spółka z o.o. szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Firma Frukado Spółka z o.o. publikuje niniejszą Deklarację Ochrony Danych Osobowych, aby poinformować użytkowników o swojej strategii ochrony danych osobowych oraz stosowanych praktykach, jak również o możliwości reagowania na gromadzenie informacji o użytkowniku w Internecie i sposobie ich wykorzystania. Struktura witryn została zaprojektowana w taki sposób, aby można je było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Niniejsza informacja jest łatwo dostępna na stronie głównej i u dołu każdej strony www firmy Frukado Spółka z o.o.

Firma Frukado Spółka z o.o. przeprowadziła również weryfikację własnych praktyk ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej wytycznymi.

 • Witryny, których dotyczy niniejsza deklaracja.
 • Rodzaje gromadzonych informacji.
 • Dane osobowe dzieci.
 • Sposób wykorzystania informacji.
 • Komu udostępniamy informacje?
 • Możliwości postępowania
 • Preferowane możliwości postępowania z danymi osobowymi i rezygnacja.
 • Dane osobowe a firmy zewnętrzne.
 • Dostęp do danych i ich poprawność.
 • Ochrona danych użytkownika.
 • Zmiany w treści niniejszej deklaracji.
 • Kontakt z firmą.

 W jaki sposób Firma Frukado Spółka z o.o. wykorzystuje pliki cookie w swojej witrynie oraz w reklamach innych firm:

 • Pliki cookie
 • Zewnętrzne agencje reklamowe

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,4.5.2016, p. 1-88, zwane "rozporządzenie RODO".
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

WITRYNY, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA DEKLARACJA 

Niniejsza Deklaracja dotyczy wszystkich witryn i domen, których właścicielem jest Firma Frukado Spółka z o.o.

Odnośniki do witryn niezwiązanych z firmą Frukado Spółka z o.o.

Witryny firmy Frukado Spółka z o.o. mogą zawierać odnośniki do witryn firm zewnętrznych, opublikowane dla wygody i wiadomości użytkownika. Korzystając z nich, użytkownik opuszcza witrynę firmy Frukado Spółka z o.o. Firma Frukado Spółka z o.o. nie ma wpływu na te witryny, ani stosowane przez nie praktyki ochrony danych osobowych, które mogą się różnić od stosowanych przez firmę Frukado Spółka z o.o. Firma Frukado Spółka z o.o. nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za witryny firm zewnętrznych. Deklaracja firmy Frukado Spółka z o.o. nie dotyczy danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się przekazać firmom zewnętrznym. Namawiamy do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych danej firmy przed przesłaniem jej swoich danych osobowych. Niektóre firmy zewnętrzne mogą udostępniać przekazane im dane osobowe firmie Frukado Spółka z o.o.; jest to regulowane zasadami polityki ochrony danych osobowych danej firmy zewnętrznej.

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI

Niniejsza Deklaracja dotyczy danych osobowych, gromadzenia danych innych niż osobowe oraz tworzenia raportów zbiorczych.

Dane osobowe

to informacje dotyczące nazwiska i tożsamości. Firma Frukado Spółka z o.o. wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkowników oraz oferowania wyższego poziomu usług. Użytkownik, który zdecyduje się udostępnić firmie swoje dane osobowe, nie musi się obawiać, że zostaną one wykorzystane do celów innych niż umacnianie współpracy z firmą Frukado Spółka z o.o. Traktujemy poważnie zaufanie, jakie pokładają w nas użytkownicy. Firma Frukado Spółka z o.o. nie sprzedaje, nie wypożycza, ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

Niektóre z witryn firmy Frukado Spółka z o.o. umożliwiają zamawianie produktów i usług, uzyskiwanie informacji, zamawianie materiałów marketingowych oraz składanie podań o pracę w firmie Frukado Spółka z o.o. Dane osobowe udostępnione na tych stronach mogą obejmować nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikatory użytkownika i hasła, dane rozliczeniowe i dane transakcji, dane karty kredytowej, preferowane sposoby kontaktu.

Użytkownik może również zostać poproszony o udzielenie informacji dotyczących swoich zainteresowań osobistych bądź zawodowych, danych dotyczących członków rodziny oraz doświadczeń z naszymi produktami i usługami, co ma na celu dostosowanie wyglądu witryny, usług lub sposobu komunikowania się do preferencji użytkownika oraz udoskonalanie produktów i usług. Udzielenie tych informacji dodatkowych nie jest obowiązkowe.

Dane inne niż osobowe

to dane dotyczące korzystania i eksploatacji serwisu niezwiązane z konkretną tożsamością. Firma Frukado Spółka z o.o. gromadzi i analizuje dane inne niż osobowe w celu oceny sposobu korzystania z witryn firmy Frukado Spółka z o.o.. przez odwiedzających. Gromadzone dane inne niż osobowe mogą obejmować informacje o stronach odwiedzonych na witrynach firmy Frukado Spółka z o.o., konkretne adresy URL1 odwiedzone na naszej witrynie, rodzaj używanej przeglądarki oraz adres IP2. Większość danych innych niż osobowe jest gromadzona za pomocą plików cookie lub innych technologii analizy danych. Strony www firmy Frukado Spółka z o.o. wykorzystują pliki cookie, sygnalizatory www (web beacons) oraz inne technologie analizy danych i usługi personalizacji. Ponadto, firma Frukado Spółka z o.o. zamieszcza swoje reklamy na innych witrynach, mogących wykorzystywać pliki cookie. W jaki sposób Firma Frukado Spółka z o.o. wykorzystuje pliki cookie:

1 URL (Uniform Resource Locator) to międzynarodowy standard umożliwiający identyfikację dokumentów i innych zasobów sieci World Wide Web. 

2 Adres IP to identyfikator komputera lub urządzenia używany w sieciach opartych na protokole TCP/IP, np. w sieci www. Sieci wykorzystują protokół TCP/IP do kierowania danych w oparciu o adres IP komputera docelowego. Innymi słowy, adres IP to numer automatycznie przypisywany komputerowi podczas każdorazowego łączenia się z siecią www, który pozwala serwerom na odnalezienie i zidentyfikowanie go. Adresy IP są potrzebne, aby użytkownicy mogli się porozumiewać za pośrednictwem Internetu, przeglądać jego zasoby i robić zakupy w sklepach internetowych.

DANE OSOBOWE DZIECI

Firma Frukado Spółka z o.o. dba o ochronę danych osobowych dzieci, zachęcamy rodziców i opiekunów do czynnego zainteresowania działaniami i zainteresowaniami dzieci w Internecie. Firma Frukado Spółka z o.o. nie gromadzi świadomie danych pochodzących od dzieci poniżej 16 roku życia, a witryny firmy nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Firma Frukado Spółka z o.o. wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu oferowania im usług oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i informowanie o nowych produktach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych. Firma może czasem wykorzystywać dane użytkownika do kontaktowania się z nim w celu badania rynku produktów i usług firmy Frukado Spółka z o.o. Użytkownik ma możliwość określenia swoich preferencji w zakresie takich kontaktów. Dane z karty kredytowej wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom. Dane te nie są wykorzystywane przez dostawców usług finansowych ani firmę Frukado Spółka z o.o. do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług, chyba że użytkownik wystąpi o zatrzymanie danych karty kredytowej z myślą o kolejnych zakupach.

Aby zapewnić bardziej spójną i spersonalizowaną obsługę w ramach współpracy z Frukado Spółka z o.o. informacje zebrane za pośrednictwem różnych usług mogą być łączone.

Dane inne niż osobowe są zbierane w celu tworzenia raportów dotyczących łatwości obsługi witryny Frukado Spółka z o.o., jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści i łatwości obsługi witryny.

KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Firma Frukado Spółka z o.o. nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez użytkownika o oferty produktów i usług. Prośba o zgodę użytkownika pojawi się przy udostępnianiu przez niego danych.

Firma Frukado Spółka z o.o. współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy oferują klientom kompletne usługi i rozwiązania opisane w części "Sposób wykorzystania informacji". Dostawcy ci muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy Frukado Spółka z o.o. i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla firmy Frukado Spółka z o.o. Usługodawcy mogą się zmieniać, a firma Frukado Spółka z o.o. może zawierać umowy z kolejnymi usługodawcami, aby skuteczniej spełniać potrzeby swoich klientów.

Frukado Spółka z o.o. nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania zgody, chyba, że: (a) jest to odpowiedź na wystosowane przez organy administracyjne, odpowiednio zatwierdzone wnioski o informacje; (b) wymaga tego prawo, odpowiednie przepisy, wezwanie do sądu czy nakaz sądowy, (c) ma to na celu pomoc w przeciwdziałaniu oszustwom lub zapewnia realizację, lub ochronę praw i majątku Frukado Spółka z o.o.; (d) ma to na celu ochronę bezpieczeństwa osobistego pracowników Frukado Spółka z o.o. i osób trzecich znajdujących się na terenie Frukado Spółka z o.o.

MOŻLIWOŚCI POSTĘPOWANIA

Firma Frukado Spółka z o.o. daje użytkownikom możliwość zadeklarowania czy chcą otrzymywać informacje uzupełniające naszą ofertę produktów i usług. Chcąc otrzymywać informacje dotyczące produktów i usług oraz materiały marketingowe dotyczące firmy Frukado Spółka z o.o., użytkownik może złożyć odpowiednie zamówienie. Materiały dotyczące firmy Frukado Spółka z o.o. mogą obejmować informacje o nowych produktach, oferty specjalne lub zaproszenie do udziału w badaniu rynku. Materiały mogą być dostarczane na jeden z następujących sposobów: pocztą zwykłą, e-mail lub telefonicznie. Opcja ta nie dotyczy wymiany informacji w celu finalizacji zamówienia.

PREFEROWANE SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI I REZYGNACJA

Usługi nie wymagające rejestracji

Firma Frukado Spółka z o.o. nie wykorzystuje danych osobowych użytkownika w celu innym niż podany podczas udostępniania danych. Do przykładów niezwiązanego wykorzystania należą: wysyłanie informacji dotyczących ofert specjalnych, informacji o produktach i marketingowych. Użytkownik może jednak zgłosić chęć otrzymywania tego rodzaju informacji nie wymagających rejestracji. Określ preferowane sposoby postępowania z danymi osobowymi, pisząc do działu ochrony danych osobowych Firmy Frukado Spółka z o.o. - pamiętaj, aby podać w korespondencji swoje nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy.

Usługi wymagające rejestracji

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, które zostały wcześniej wyraźnie zamówione (np. biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną, informacji o nowościach i promocjach) skorzystaj z dowolnego z poniższych sposobów:

DANE OSOBOWE A FIRMY ZEWNĘTRZNE

Niektóre usługi firmy Frukado Spółka z o.o. są powiązane z usługami świadczonymi przez niezależne firmy zewnętrzne. Usługi te dopuszczają możliwość udostępnienia danych osobowych zarówno firmie Frukado Spółka z o.o., jak i tym firmom zewnętrznym. Do przykładów należy możliwość finalizacji zamówienia za pośrednictwem odsprzedawcy. Firma Frukado Spółka z o.o. nie udostępni firmom zewnętrznym danych osobowych użytkownika bez jego zgody.

DOSTĘP DO DANYCH I ICH POPRAWNOŚĆ

Firma Frukado Spółka z o.o. stara się zachować poprawność danych osobowych użytkowników. Z myślą o tym wdrożyliśmy odpowiednią technologię, procedury i strategie zarządzania danymi. Firma Frukado Spółka z o.o. umożliwi użytkownikom dostęp do ich danych, starając się w rozsądnym zakresie zapewnić im dostęp oraz możliwość zmiany informacji za pośrednictwem Internetu. Chcąc chronić dane osobowe i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, firma Frukado Spółka z o.o. podejmie również odpowiednie kroki zmierzające do weryfikacji jego tożsamości, np. wymagając podania hasła i identyfikatora przed udzieleniem dostępu do danych. Niektóre strony w witrynach Frukado Spółka z o.o. mogą oferować ograniczony dostęp dla konkretnych osób, identyfikowanych za pomocą haseł i innych identyfikatorów. Najskuteczniejszym sposobem przeglądania i zmiany danych osobowych jest powrót do strony pierwotnej rejestracji i zastosowanie się do zamieszczonych tam wskazówek.

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Firma Frukado Spółka z o.o. stara się chronić powierzone jej dane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych, zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, firma Frukado Spółka z o.o. wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne i zarządcze w celu ochrony gromadzonych danych.

ZMIANY W TREŚCI DEKLARACJI

Jeśli w Deklaracji wprowadzone zostaną aktualizacje warunków, opublikujemy je w witrynie Frukado Spółka z o.o. i zaktualizujemy datę wydania niniejszego dokumentu, zawsze więc można będzie sprawdzić, jakie dane gromadzimy w trybie online, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie możliwości mają użytkownicy. W przypadku istotnych zmian w treści Deklaracji, firma Frukado Spółka z o.o. zawiadomi o nich klientów, których dotyczą zmiany.

KONTAKT Z FIRMĄ

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres działu ochrony danych osobowych rodo@owocowa-paczka.pl.

Wykorzystanie plików cookie i sygnalizatorów www (web beacons)

Zewnętrzne Agencje reklamowe

Firma Frukado Spółka z o.o. nie udostępnia reklam innych firm we własnej witrynie. Firma Frukado Spółka z o.o. może umieścić reklamę produktów lub usług Frukado Spółka z o.o. na stronach innych firm za pośrednictwem zewnętrznych agencji reklamowych. Jeżeli oglądasz stronę www z reklamą firmy Frukado Spółka z o.o., internetowa agencja reklamowa może przesłać na Twój komputer pliki cookie lub sygnalizatory www. Umożliwia to agencji reklamowej rozpoznawanie komputera przy kolejnych odwiedzinach lub pomiar reakcji użytkownika na reklamę. Są to dane anonimowe i nie są związane z danymi osobowymi użytkownika ani bazami danych Frukado Spółka z o.o. Dane te są wykorzystywane przez internetową agencję reklamową do pomiaru zainteresowania reklamą i treścią oraz oceny ich skuteczności. Frukado Spółka z o.o. nie ma dostępu do danych zgromadzonych przez internetową agencję reklamową. Aby zapobiec przesyłaniu plików cookie przez agencję reklamową na komputer użytkownika, należy zablokować tę opcję na stronie danej firmy lub odpowiednio ustawić filtr przeglądarki.

Pliki cookie

Plik cookie to plik danych przesyłany ze strony www na twardy dysk komputera użytkownika. Frukado Spółka z o.o. przesyła pliki cookie podczas przeglądania strony przez użytkownika, dokonywania zakupów lub personalizowania informacji lub rejestrowania się podczas korzystania z niektórych usług. Poprzez zaakceptowanie plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie, użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego użytkownika. Pliki cookie dzielą się zwykle na pliki "sesji" i pliki "stałe".

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookie przez odpowiednią konfigurację plików cookie w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookie, niektóre funkcje na naszej stronie nie będą dostępne, a także niektóre strony www mogą nie być wyświetlane poprawnie. Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:

W związku z wejściem w życie z dniem 22-03-2013 przepisów wynikających z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego  dotyczącej zasad korzystania z plików cookies przez serwisy internetowe (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) informujemy, że wyrażenie zgody na pliki cookies przez użytkownika naszej strony następuje za pomocą przeglądarki. Każdy użytkownik może samodzielnie decydować na poziomie ustawienia przeglądarki czy akceptuje pliki cookies, w jakiej ilości i jakie.

Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej przetwarzanie cookies  jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika.

Sygnalizatory WWW (Web beacons)

Niektóre strony w witrynie firmy Frukado Spółka z o.o. oraz wiadomości e-mail sformatowane jako HTML, korzystają z sygnalizatorów www w połączeniu z plikami cookie, tworząc zbiorcze statystyki na temat wykorzystania strony. Sygnalizator www jest elektronicznym obrazem, znanym również jako jednopikselowy (1x1) lub przezroczysty GIF. Sygnalizatory www mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której umieszczony jest sygnalizator. Użytkownik może wyłączyć niektóre sygnalizatory www, poprzez zablokowanie związanych z nimi plików cookie.

Pliki "sesji" po opuszczeniu naszej strony lub zamknięciu przeglądarki nie są zachowywane na komputerze użytkownika. Zebrane informacje umożliwiają analizę ruchu na naszej stronie. Pozwala to nam zdobywać doświadczenia przydatne w ulepszaniu zawartości naszej strony, jej personalizacji oraz ułatwianiu jej obsługi.

Pliki "stałe" są zachowywane na komputerze użytkownika. Są one wykorzystywane do ułatwienia zakupów, personalizacji i usług rejestracyjnych. Na przykład, pliki cookie mogą śledzić pozycje wybrane do zakupu oraz przechowywać hasła na stronach www, które wymagają podania nazwy użytkownika. Pliki cookie "stałe" mogą być usunięte ręcznie przez użytkownika.

Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż wersję strony na komputery
Sklep internetowy Shoper Premium